Verkoopsvoorwaarden – Bewegingskracht 

Inschrijving

De inschrijving is pas definitief na volledige betaling van het cursusgeld.         De inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling.

Betaling

Indien pas kort voor de aanvang van de cursus betaald werd, dient het betalingsbewijs bij de aanvang van de cursus overhandigd te worden.

Annulering

Annulering door de deelnemer:

Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk na melding ervan per brief of e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd.

Ingeval van annulering van de inschrijving vroeger dan twee weken voor de cursus is de helft van de  vergoeding verschuldigd.

In geval van een latere annulering, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Een ingeschreven deelnemer die toch niet kan deelnemen, kan zich laten vervangen door iemand anders.  Hier worden geen extra kosten voor aangerekend.

Drukfouten van prijzen en data in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering of weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

De deelnemer heeft altijd wettelijk het recht om tijdens de twee weken die volgen op de dag van de inschrijving kosteloos te annuleren. 

Annulering door Bewegingskracht:

Bewegingskracht behoudt zich het recht voor om de activiteit niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of in geval van overmacht.

In voorkomend geval, en bij het niet bereiken van het vereiste minimumquotum, kan de geannuleerde activiteit worden verschoven naar een latere datum.

De deelnemer heeft het recht om te weigeren de uitgestelde activiteit op de nieuw geplande datum te volgen. In dat geval verbindt het opleidingsinstituut zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen.